Kontingenter

Antenneforeningen Ejby Strand

I januar 2021 opkræves helårskontingent med:


Fuldpakken                                        kr. 6.500


Mellempakken                                    kr. 4.825


Grundpakken                                      kr. 2.350


Kun internet uden  tv-pakke              kr.    540 *

* Bemærk, at dette kontingent uden tv-pakke kun dækker

betaling for drift og administration i Antenneforeningen.

Internet kan kun modtages via et selvstændigt abonnement direkte hos You See. TV kan derfor kun modtages via streaming.


Ønsker du at skifte TV-pakke

•Skift til en større TV-pakke kan ske ved henvendelse til bestyrelsen. Skiftet vil ske, når det større kontingent samt teknisk omkostning er indbetalt til foreningens bankkonto og efterfølgende, når foreningen kan få opgaven udført af Dansk Kabel TV. Der kan gå fra nogle få dage til et par uger.

•Skift til en mindre TV-pakke kan ske ved henvendelse til bestyrelsen og vil kunne ske så hurtigt, som det er teknisk og administrativt muligt.Bestyrelsen vil efter et pakkeskifr til en mindre tv-pakke refundere betalt kontingent i det omfang at antenneforeningens omkostninger bliver mindre og vil give besked herom til det pågældende medlem.

•Tekniske omkostninger ved skift af TV-pakke påhviler det enkelte medlem og udgør p.t. kr. 600 som skal være indbetalt til foreningen inden arbejdet udføres


Betaling af kontingent

Kontingentet opkræves hvert år i januar måned, dog således at dette betragtes som et foreløbigt kontingent indtil det endelig vedtages på årets ordinære generalforsamling, som afholdes inden udgangen af marts måned.

 

Vedr. refusion af kontingent

Kontingentbetaling er altid for et år ad gangen. Antenneforeningen påtager sig ikke refusion af betalt kontingent ved fraflytning.


Evt. refusion skal altid foretages mellem fraflyttede ejer / lejer og tilflyttede ejer / lejer.


For lejeboliger, hvor boligselskabet ikke administrerer kontingentbetalinger (*) til antenneforeningen gælder følgende særregler:


Ved fraflytning af en lejebolig, betaler den lejer, som fraflytter som minimum kontingent indtil den nye lejer overtager boligen.


Hvis den lejer, som fraflytter ønsker refusion for allerede betalt kontingent, skal antenneforeningen altid have besked om lejerskiftet minimum 2 måneder inden fraflytningen. Refunderingen vil i det tilfælde alene udgøre betalingen for tv-pakken fra You See.


Ved indflytning i en lejebolig skal den nye lejer betale et engangsgebyr på p.t. kr. 600 for indtræden i antenneforeningen. Engangsgebyret omfatter også en evt. genåbning af antenneforbindelsen. Hvis den nye lejer ønsker en anden TV-pakke end der er i boligen ved indflytningen, skal der betales p.t. kr. 600 i tekniske omkostninger. Gebyr og evt. tekniske omkostninger skal altid være indbetalt til antenneforeningens bankkonto inden medlemskab og tekniske ændringer foretages.

 

(*) Lejeboliger udlejet gennem VAB samt gennem Lejre Kommune er omfattet af de nævnte særregler


Betal dit kontingent via NETS / PBS


I forbindelse med betaling af kontingent opfordres alle medlemmer, der endnu ikke er tilmeldt BS betaling om at tilmelde sig dette næste gang de modtager girokort. Det betyder let og rettidig betaling fremover, samtidig med at det gør bestyrelsens frivillige arbejde lettere. Tilmelding til BS fremgår af giro-kortet. Ca. 3/4 af alle medlemmer har allerede tilmeldt sig BS og tak for det.


Rykker og gebyr


Hvis betaling ikke sker ved forfald, vil der blive fremsendt 1 rykker, med tillæg af et rykkergebyr p.t. på kr. 100. Hvis rykker heller ikke betales afbrydes kabelforbindelsen uden yderligere varsel. Bestyrelsen arbejder frivilligt og ulønnet og vil derfor ikke bruge tid på ekstra service overfor medlemmer, som ikke betaler til tiden. Efter lukning af kabelforbindelsen, vil åbning først kunne finde sted, når det forfaldne beløb er indbetalt. Beløb for tekniske omkostninger ved afbrydelse og genetablering er p.t. ca. kr. 1200.


Udmeldelse af foreningen


Udmeldelse af foreningen skal ske ved skriftlig besked til foreningen og med 3 måneders varsel regnet fra næstfølgende måneds start. Evt. restancer skal være betalt ved udmeldelsen.


Som udgangspunkt overgår medlemskabet til den nye ejer / lejer af ejendommen i henhold til antenneforeningens vedtægter.


Et medlem som udmelder sig af antenneforeningen skal kun betale for den tv-pakke som modtages i 1 måned regnet fra den næstfølgende måneds start, mens resten af kontingentet betales i hele opsigelsesperioden på 3 måneder. Ved refusion af betaling af tv-pakke vil det være det beløb, som antenneforeningen betaler til YouSee for den pågældende tv-pakke på udmeldelsestidspunktet.. 


Det medlem, som udtræder af foreningen kan efter anmodning fra bestyrelsen blive pålagt, at betale de tekniske omkostninger ved lukningen.  


Et udtrædende medlem mister sit indbetalte indskud og har ikke længere nogen rettigheder i foreningen.